запишись на пробне заняття і отримай 50% знижки

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Редакція від 01.12.2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "РАЙС ЙОГА СПЕЙС", Код ЄДРПО 42936549 (надалі - "Виконавець"), що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України, відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі – "Послуги") необмеженому колу споживачів – кожному, хто до нього звернеться, (надалі – "Договір"), на нижченаведених умовах.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають таке значення:

Акцепт - повна, безумовна та беззастережна відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти Договір, про її прийняття (акцепт). Момент Акцепту визначається в Договорі.

База Клієнтів - електронна база у вигляді таблиці, із зазначенням персональних даних Клієнтів, згода на обробку яких надана Клієнтами та які вказані у Реєстраційній анкеті, яку Клієнт заповнює при відвідуванні Студії та/або в електронному форматі на Інтернет-сайті, а також інформації щодо типу та обсягу, а також оплати ним Послуг, що надаються за цим Договором.

Договір - Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Клієнт - правоздатна та дієздатна фізична особа, споживач спортивно-оздоровчих Послуг, яка досягла віку 14 років, та акцептувала Оферту, ознайомлена з Договором, Правилами відвідування та користування Студією, Правилами техніки безпеки, Прайс-листом, зобов'язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Правила відвідування та користування Студією - документ, що містить правила поведінки у Студії, вимоги до Клієнтів, та іншу необхідну інформацію, яка стосується споживачів Послуг. Правила відвідування та користування Студією є невід'ємною частиною Договору.

Правила техніки безпеки Студії - документ, що містить зведений перелік положень, якими необхідно керуватись, зокрема заради забезпечення схоронності приміщення та майна Студії, запобігання шкоді здоров'ю Клієнтів. Правила техніки безпеки є невід'ємною частиною Договору.

Прайс-лист - документ, що містить зведений перелік типів і обсягу надання Послуг, перелік та вартість відповідних Послуг, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій (за наявності), які діють у Студії та можуть бути застосовані у разі порушення цього Договору та/або будь-яких його невід'ємних частин (Додатків, Додаткових угод, тощо). Прайс-лист є невід'ємною частиною Договору.

Публічна оферта (надалі – "Оферта") - публічна пропозиція Виконавця, період прийняття якої не обмежений, розміщена, зокрема, але не виключно, на інтернет-сайті Виконавця за посиланням www.riseyoga.space (надалі – "Інтернет-сайт") та/або інформаційному стенді Студії чи надана споживачу для ознайомлення на рецепції Студії, адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти Договір на визначених Виконавцем умовах.

Реєстраційна анкета - документ, який Клієнт заповнює при відвідуванні Студії та/або в електронному форматі на Інтернет-сайті, в якому він вказує свої персональні дані згідно з опитувальником анкети, дає згоду на їх обробку, а також проставляє відмітку про Акцепт Договору та документів, що є його невід'ємною частиною.

Студія - спеціально обладнані для надання спортивно-оздоровчих Послуг приміщення/ будівлі, розміщені за адресами, визначеними на Інтернет-сайті Виконавця та в Правилах відвідування та користування Студією, що належать Виконавцеві на праві власності та/або користування, в яких Виконавець зобов’язується надавати Послуги Клієнту за умови додержання Клієнтом усіх вимог цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є відносини, що виникають в процесі надання Виконавцем комплексу спортивно-оздоровчих та суміжних Послуг у Студії у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та документами, що є його невід'ємною частиною, які Клієнт приймає та сплачує за них Виконавцеві кошти у розмірі, встановленому у Прайс-листі.

Комплекс спортивно-оздоровчих та суміжних послуг може включати в себе будь-які спортивно-оздоровчі послуги, що надаються Виконавцем, зокрема проведення занять з йоги, стретчингу та інше, а також право присутності на території Студії, користування спортивним обладнанням (знаряддям, інвентарем), право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими кімнатами, кімнатами для переодягання, туалетами), тощо (надалі - "Послуги").

Виконавець та Клієнт в цьому Договорі надалі іменуються як "Сторони".

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець розміщує цей Договір, Правила відвідування та користування Студією та Правила техніки безпеки Студії на Інтернет-сайті та/або інформаційному стенді Студії чи надає їх на рецепції Cтудії для того, щоб будь-який потенційний Клієнт міг ознайомитися з умовами надання Послуг та придбати такі Послуги.

2.2. При відвідуванні Студії або на Інтернет-сайті Виконавець надає Клієнту Реєстраційну анкету для заповнення, яку Клієнт у разі реєстрації в Студії зобов'язаний заповнити. У разі заповнення та підписання Клієнтом Реєстраційної анкети з проставленням відмітки "Ознайомлений (-а) та згоден (-а) з умовами Публічного Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг та документами, що становлять його невід'ємну частину, згода з усіма умовами Договору вважається прийнятою, а Договір укладеним з моменту оформлення такої Реєстраційної анкети в Студії або через Інтернет-сайт.

2.3. За відсутності оформленої Реєстраційної анкети Клієнта або не проставлення ним відмітки про згоду з умовами Договору чи на обробку персональних даних в Реєстраційній анкеті, згода з усіма умовами Договору, в тому числі згода на обробку персональних даних, вважається прийнятою, а Договір укладеним з моменту настання однієї з таких подій:

 • - Клієнт оплатив Послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт оплати Послуг як згоду з усіма умовами Договору з відповідного моменту часу.
 • - Клієнт фактично отримує Послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати фактичне отримання Послуг як згоду з усіма умовами Договору з відповідного моменту часу.

2.4. Вчинення Клієнтом дій, визначених у п. 2.2. та 2.3 Договору є засвідченням його бажання укласти Договір.

2.5. Погоджуючись з умовами цього Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з умовами Оферти, усвідомлює значення своїх дій та без жодного примусу укладає цей Договір та зобов’язується дотримуватися його умов та документів, які є невід'ємними частинами Договору, а також надає згоду на обробку його персональних даних.

2.6. Послуги Виконавця можуть відрізнятися за типом та обсягом. Інформація щодо обсягу та типу Послуг зазначається у Прайс-листі.

2.7. Клієнт обирає тип та обсяг Послуг, з-поміж запропонованих Виконавцем, на власний розсуд. Клієнт має право змінити тип та обсяг Послуг на дорожчий, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем згідно з Прайс-листом.

2.8. Виконавець має право надавати Послуги через своїх працівників або шляхом залучення персоналу третіх осіб чи незалежних підрядників.

2.9. Споживачем Послуг може бути особа, яка досягла 14 років. Укладенням цього Договору споживач підтверджує, що він досягнув віку 14 років та має віповідну правоздатність та дієздатність. У випадку прийняття Оферти особою віком від 14 до 18 років така особа підтверджує, що вона здійснює придбання Послуг за власні кошти (заробіток, стипендію, інший дохід) та/або нею отримана згода батьків, піклувальників, опікунів на укладення цього Договору. При акцептуванні Оферти особа, що акцептує, має діяти добросовісно та сумлінно та не надавати інформацію, що є неправдивою. Діє презумпція дійсності інформаціїї, наданої Клієнтом. Виконавець не бере на себе зобов'язання перевіряти вік осіб, які виявили бажання отримати Послуги, та/або коректність наданих Клієнтами даних.

2.10. Виконавець має право відмовити у наданні Послуг особам молодше 14 років.

2.11. Години відвідування Студії встановлюються відповідно до розкладу роботи Студії та можуть відрізнятися залежно від обсягу та типу Послуг, що придбаваються Клієнтом згідно з Прайс-листом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

 • 3.1.1. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Студії, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
 • 3.1.2. отримувати інформацію безпосередньо в Студії щодо умов надання Послуг Виконавцем або щодо зміни таких умов;
 • 3.1.3. вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця;
 • 3.1.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;
 • 3.1.5. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;
 • 3.1.6. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прайс-листом, що діє на дату здійснення такої оплати;
 • 3.1.7. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань.

3.2. Клієнт зобов’язується:

 • 3.2.1. відвідувати Студію у межах її робочого часу згідно з графіком, визначеним Виконавцем;
 • 3.2.2. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Студії;
 • 3.2.3. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
 • 3.2.4. нести відповідальність (матеріальну та/або нематеріальну) за свої дії чи за дії Гостей (осіб, що не є працівниками або залученими особами Виконавця та Клієнтами), за яких Клієнт відповідає, під час відвідування Студії та за шкоду, завдану майну третіх осіб Клієнтом чи особами, за яких він відповідає;
 • 3.2.5. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість обраних Послуг, в тому числі додаткових;
 • 3.2.6. дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил відвідування та користування Студією та Правил техніки безпеки Студії;
 • 3.2.7. повідомити Виконавцю достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІП, № телефону, віку, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та ін.) щодо отримання Послуг.

3.3. Виконавець має право:

 • 3.3.1. вимагати від Клієнта сплати вартості обраних Послуг та/або додаткових послуг відповідно до умов Договору; 
 • 3.3.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов цього Договору, Правил відвідування та користування Студією та Правил техніки безпеки Студії;
 • 3.3.3. зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним умов цього Договору, Правил відвідування та користування Студією та Правил техніки безпеки Студії. У разі завдання шкоди майну Виконавця вимагати відшкодування шкоди відповідно до чинного законодавства. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази – застосувати до Клієнта штрафні санкції, визначені в Прайс-Листі та/або залежно від тяжкості порушень розірвати з ним Договір без повернення сплачених Клієнтом коштів;
 • 3.3.4. не допускати Клієнта до Студії, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті, є очевидними для співробітників Виконавця та в інших випадках, визначених Правилами відвідування та користування Студією та Правил техніки безпеки Студії;
 • 3.3.5. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Студії або її працівників/осіб, залучених до надання Послуг;
 • 3.3.6. розвивати (розширювати) комплекс надаваних Послуг;
 • 3.3.7. змінювати розклад роботи Студії у разі виникнення обгрунтованих на його думку підстав, про що повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді в Студії та/або на Інтеренет-сайті або в інший спосіб, зручний для обох сторін, крім випадків, коли зміна такого розкладу сталася з обставин, незалежних від волі Виконавця. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору. У випадку перенесення заняття Виконавцем Клієнт отримує право скористатися оплаченою Послугою, в дату, на яку було перенесено її надання;
 • 3.3.8. змінювати умови Оферти та відповідно цього Договору, Прайс-листа, Правил техніки безпеки та Правил відвідування та користування Студією в односторонньому порядку. Такі зміни набувають чинності з дати опублікування нової Оферти/Договору на Інтернет-сайті та/або розміщенні її нової редакції на інформаційному стенді Студії чи розміщення нової Оферти/Договору для ознайомлення на рецепції Студії;
 • 3.3.9. встановлювати, змінювати та скасовувати знижки, акції, дисконтні програми, пільги без попереднього сповіщення;
 • 3.3.10. вимагати підтверджуючі документи, у разі виникнення сумнівів щодо віку Клієнта (Клієнт виглядає молодше 14 років), та відмовити у наданні Послуг у випадку ненадання таких документів;
 • 3.3.11. в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору у або ініціювати припинення надання Послуг з обгрунтуванням причин, зокрема  за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг;
 • 3.3.12. обмежувати використання будь-якого обладнання або приміщення (залу) для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ними;
 • 3.3.13. з метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання Послуг за цим Договором;
 • 3.3.14. здійснювати відео- та аудіонагляд у Студії та на прилеглих територіях;
 • 3.3.15. інші права, які передбачені або випливають з умов цього Договору та документів, що є його невід'ємною частиною, та чинним законодавством України.

3.4. Виконавець зобов’язується:

 • 3.4.1. надавати Клієнту обрані та сплачені ним Послуги відповідно до типу та обсягу згідно з Прайс-листом;
 • 3.4.2. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю в Студії, а також допоміжних побутових приміщень в Студії, призначених для користування Клієнтом; 
 • 3.4.3. подовжити строк надання Послуг Клієнту у випадках, передбачених Правилами відвідування та користування Студією;
 • 3.4.4. підтримувати Студію у належному санітарно-гігієнічному стані;
 • 3.4.5. доводити до відома Клієнта інформацію про акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Студії, тощо, шляхом розміщення їх на інформаційному стенді у Студії, на рецепції Студії або на Інтернет-сайті.

3.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними цим Договором.

4. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

4.1. В приміщенні Студії можуть надаватися додаткові послуги.

4.2. Додаткові послуги можуть надаватися працівниками Виконавцями та/або окремими суб`єктами підприємницької діяльності (далі – "Партнери Виконавця"), з якими у Виконавця існують договірні відносини.

4.3. Додаткові Послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Студії.

4.4. Додаткові послуги надаються лише за умови здійснення 100 % (сто відсоткової) оплати їх вартості згідно з діючим Прайс-листом.

4.5. Перелік таких додаткових послуг (за умови наявності таких Послуг) не є вичерпним та включає в себе, в тому числі, але не виключно:

 • - Послуги нутриціолога;
 • - Масаж;
 • - Короткострокова оренда аксесуарів;
 • - Інші види додаткових послуг.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання додаткових послуг третіми особами, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.

4.7. На додаткові послуги, що надаються працівниками Виконавця поширюються умови цього Договору, за винятком тих умов, які прямо визначені цим пунктом.

4.8. Виконавець не приймає від Клієнта плати за додаткові послуги, за умови що він не надає їх безпосередньо.

4.9. Виконавець не регулює та не контролює відносини та зобов`язання третіх осіб, що надають додаткові послуги Клієнту. Виконавець не несе відповідальності за порушення третіми особами, що надають додаткові послуги, норм чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг Виконавця за цим Договором визначається у Прайс-листі.

5.2. До отримання Послуги Клієнт зобов'язується провести повну оплату її вартості.

5.3. Оплата Послуг здійснюється в готівковій та/або безготівковій формі у Студії або на Інтернет-сайті Виконавця (за наявності такої опції).

5.4. У випадку оплати вартості Послуг у безготівковій формі через термінал, Клієнт вважається таким, що виконав зобов'язання з оплати після зарахування повної суми вартості Послуг на банківський рахунок Виконавця. У випадку незарахування коштів або зарахування неповної вартості Послуг Виконавець має право відмовити у наданні Послуг до їх повної оплати Клієнтом.

5.5. У випадку оплати Послуг за допомогою платіжних засобів Клієнт вважається таким, що виконав зобов'язання з оплати після зарахування повної суми вартості Послуг на рахунок платіжного засобу Виконавця. У випадку зарахування неповної вартості коштів Виконавцеь має право відмовити у наданні Послуг до їх повної оплати Клієнтом.

5.6. Сплачені Клієнтом кошти за цим Договором не підлягають поверненню, незалежно від того чи скористався Клієнт фактично оплаченими Послугами Виконавця.

5.7. Клієнт також погоджується з тим, що у разі, якщо після укладання цього Договору (акцепту цієї Оферти), він відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним за надання Послуг за цим Договором, поверненню не підлягають.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

6.2. Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 6.1. цього Договору, повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних нею зобов’язань.

6.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані  відповідними державними органами України.

6.4. Сторони усвідомлюють, що обставинами непереборної сили є обставини, що унеможливлюють процес надання/прийняття Послуг, однак такі обставини не є підставою для розірвання Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я.

7.4. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Студії, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії самостійно та у повному обсязі несе Клієнт, що приховав інформацію. Виконавець також не несе ніякої відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену Клієнтові під час занять, у разі якщо фізичні вправи Клієнтом виконувались самостійно, без нагляду або якщо ним порушувались вказівки, надані особами, залученими Виконавцем для надання Послуг.

7.5. Клієнт несе особисту відповідальність за своє життя і здоров’я  під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.

7.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Клієнта та стан здоров'я Клієнта у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями самого Клієнта.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є працівниками або особами, залученими Виконавецем до надання Послуг, в тому числі, але не виключно, осіб, які є власниками будівлі, в якій розташована Студія, що призвели до негативних наслідків.

7.9. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.

7.10. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки спричинену своєму здоров'ю, у разі якщо фізичні вправи ним виконувались самостійно, без нагляду спеціальних працівників та або осіб, залучених Виконавцем, або якщо ним порушувались надані вказівки. 

7.11. За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим Договором, Клієнт сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від ціни Послуги, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Оферта діє безстроково. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцепту Клієнтом. Зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту оплати Послуг та діють до останнього дня строку, протягом якого відповідна Послуга має бути спожита Клієнтом.

8.2. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Клієнта, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.  Сума коштів за фактично ненадані Послуги поверненню не підлягає.

8.3. Виконавець має право достроково припинити цей Договір або відмовитися від його укладення з Клієнтом у випадках, визначених цим Договором.

8.4. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Клієнта з підстав передбачених діючим законодавством України. В такому випадку сплачена Клієнтом вартість Послуг не підлягає поверненю, а Послуги вважаються належними чином наданими Виконавцем та прийнятими Замовником.

9. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

9.1. Цей Договір публічної оферти про надання спортивно-оздоровчих послуг складено українською мовою.

9.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

9.3. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Оферті.

9.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.5. Якщо Клієнт не відвідує Студію/не споживає Послуги внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, термін надання Виконавцем Послуг не змінюється, а дата закінчення терміну їх надання не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

9.6. Клієнт усвідомлює та заявляє, що укладенням цього Договору (акцептування цієї Оферти) він підтверджує, що: а) свідомо погоджується на всі умови Договору; б) ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я його здоров'я дозволяє йому споживати Послуги Виконавця відповідно до цього Договору, і що він не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень).

9.7. З метою забезпечення безпеки на території Студії  Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеозйомки приміщень Студії за його присутності (крім душових кімнат, туалету та кімнат для переодягання).

9.8. На виконання Закону України "Про захист персональних даних", укладенням цього Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними, які пов'язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну. Клієнт дає згоду Виконавцеві на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних. Клієнт підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України "Про захист персональних даних".

9.9. Сторони домовились, що надання Послуг та обслуговування Клієнтів (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

9.10. Цей Договір складений при вільному волевиявлені Сторін та повному розумінні Сторонами значення своїх дій та умов Договору.

9.11. Усі додатки до Договору є невід'ємною його частиною та мають рівну з цим Договором юридичну силу.

9.12. Дія цього Договору не поширюється на послуги Виконавця із надання Студії у тимчасове платне користування, які регулюються окремим Договором.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

"РАЙС ЙОГА СПЕЙС"

Додаток N1 до Договору публічної оферти

про надання спортивно-оздоровчих послуг

від 01.12.2020 року

Правила відвідування та користування Студією

РРедакція від 01.12.2020 року

Ці Правила відвідування та користування Студією, що знаходиться за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г (далі – «Правила»), розроблені Виконавцем відповідно до Договору публічної оферти про надання спортивно-оздоровчих послуг від 01.12.2020 року (далі – «Договір»), і є обов'язковими для виконання Клієнтами, працівниками Виконавця, залученими особами Виконавця, Гостями Студії (особами, які не є Клієнтами, працівниками або залученими особами Виконавця) та усіма іншими особами, що на законних підставах перебувають в приміщенні Студії.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Графік роботи Студії визначається згідно з Розкладом занять в Студії та становить такий проміжок часу:

 • 1.1.1. Будні дні – з 07:00/08:00 до 22:00
 • 1.1.2. Вихідні дні – з 09:00 до 22:00

1.2. Розклад занять в Студії розміщується на інформаційному стенді Студії, на рецепції Студії та/або на Інтернет-сайті Виконавця.

1.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати робочий час та/або час проведення окремих занять, про що зобов’язується повідомити Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді Студії, на рецепції Студії та/або на Інтернет-сайті Виконавця.

1.4. Відвідуючи заняття у Студії Клієнт підтверджує:

 • 1.4.1. своє ознайомлення з Правилами і зобов'язання їх виконувати в повному обсязі;
 • 1.4.2. відсутність будь-яких медичних протипоказань і обмежень для занять йогою чи іншими видами спортивно-оздоровчих чи інших послуг, що надаються Виконавцем та/або залученими ним особами;
 • 1.4.3. здатність керувати своїми діями, відповідати за свої дії і усвідомлювати їх наслідки для себе і третіх осіб;
 • 1.4.4. відсутність в майбутньому претензій до Студії в разі нанесення шкоди здоров'ю в результаті порушення цих Правил і рекомендацій інструктора/тренера;
 • 1.4.5. свою згоду на фото- і відеозйомку під час занять, а також подальше розміщення даних матеріалів на сайті Виконавця та/або в соціальних мережах на сторінках Виконавця.

1.5. Виконавець надає своїм Клієнтам можливість користуватись спортивним обладнанням (знаряддям, інвентарем, пропсами), допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, кімнатами для переодягання, туалетами, лаунж-зоною, душовими кімнатами (за їх наявності)).

1.6. Перебування в залах, кімнатах для переодягання, лаунж-зоні, душових кімнатах та туалетах Студії можливе лише у змінному взутті, або без взуття. Вуличне взуття та верхній одяг залишаються в спеціально відведених для цього місцях.

1.7. Під час першого відвідування Студії або в електронному форматі на Інтернет-сайті, Клієнт заповнює Реєстраційну анкету, в якій він вказує свої персональні дані згідно з опитувальником анкети, дає згоду на їх обробку, а також проставляє відмітку про Акцепт відповідного Договору з Виконавцем та документів, що є його невід'ємною частиною.

1.8. Клієнт отримує ключ від індивідуальної шафи на рецепції під завдаток у розмірі від 50 гривень (п’ятдесяти гривень).

1.9. Клієнт/Гість Студії не повинен залишати особисті речі в індивідуальних шафах/в приміщенні Студії поза часом відвідування Студії. Забуті/залишені речі, в тому числі в індивідуальних шафах, зберігаються в Студії протягом 1 (одного) календарного місяця, після чого утилізуються.

1.10. Клієнтам забороняється:

 • 1.10.1. курити, перебувати в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або іншого сп'яніння;
 • 1.10.2. проносити на територію Студії будь-яку зброю, в тому числі (але не виключно) - холодну, металеву, пневматичну, спортивну, вогнепальну; також вибухонебезпечні, токсичні і з різким запахом речовини;
 • 1.10.3. проносити на територію Студії будь-яких тварин;
 • 1.10.4. виносити обладнання із залів для занять;
 • 1.10.5. приймати їжу і напої в спеціально не призначених для цього місцях;
 • 1.10.6. самостійно регулювати / ремонтувати будь інженерно-технічне обладнання;
 • 1.10.7. розміщувати оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування;
 • 1.10.8. поширювати / продавати будь-які товари на території Студії;
 • 1.10.9. відвідувати заняття при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань для занять;
 • 1.10.10. грубо поводити себе по відношенню до працівників Студії, залучених осіб Виконавця та Гостей Студії;
 • 1.10.11. вчиняти дії, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам.

1.11. При порушенні 2 (два) і більше рази цих Правил, Виконавець може застосувати до Клієнта штрафні санкції, визначені в Прайс-Листі та/або залежно від тяжкості порушень розірвати з ним Договір без повернення сплачених Клієнтом коштів.

1.12. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за потенційно можливі нещасні випадки, що сталися на території Студії, які є наслідком необережності, недбалості або необачності Клієнта.

2. ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

2.1. Клієнт зобов'язаний самостійно регулярно і своєчасно турбуватися про стан свого здоров'я з метою безпечного отримання послуг шляхом проведення необхідних медичних діагностичних і лікувальних заходів для виявлення і повного усунення протипоказань і обмежень для занять усіма видами йоги, а також для отримання інших видів послуг, що надаються Виконавцем.

2.2. Виконавець не гарантує створення Клієнтам безпечних умов для занять в таких випадках:

 • 2.2.1. в період гострої фази будь-якого захворювання;
 • 2.2.2. в післяопераційний період;
 • 2.2.3. в період вагітності (всі триместри);
 • 2.2.4. в інші періоди (при інших станах здоров'я), коли фізична активність заборонена Клієнту за медичними показаннями.

2.3. При наявності будь-яких захворювань і/або будь-якого погіршення стану здоров'я (самопочуття) Клієнт повинен проконсультуватися про можливість участі в заняттях з лікуючим лікарем. Працівники Виконавця/залучені Виконавцем для надання послуг особи (інструктор/тренер) вправі відмовити Клієнту в наданні послуг у разі виникнення у них сумнів щодо задовільного стану здоров’я Клієнта.

2.4. Клієнт повинен уважно ставитися до свого здоров'я і негайно повідомляти адміністратора та/або інструктора/тренера Студії про погіршення самопочуття, що сталося під час, до або після занять. Виконавець не несе відповідальності за погіршення стану здоров'я Клієнта, якщо воно настало в результаті раніше перенесених травм, хронічних захворювань або недотримання вказівок інструктора/тренера під час заняття.

2.5. Інструктор/тренер Студії в будь-який час має право призупинити або припинити проведення занять, а також розірвати Договір з Клієнтом при виникненні підозри щодо наявності у нього прихованих захворювань, які можуть, з точки зору інструктора/тренера, нашкодити Клієнту, до надання їм медичної довідки, яка свідчитиме про зворотнє.

2.6. Клієнт зобов'язаний дотримуватися розкладу занять і не запізнюватися на них.

2.7. Клієнту рекомендується приходити в Студію за 10-15 (десять-п’ятнадцять) хвилин до початку заняття, щоб спокійно переодягнутися і налаштуватися на заняття.

2.8. Для занять йогою або іншим видом спортивно-оздоровчих послуг, що надаються Виконавцем підходить будь-який зручний одяг, що дає максимальну свободу руху. Займатися рекомендується босоніж або, у випадку занять йогою, в спеціальних шкарпетках для йоги.

2.9. Клієнт за бажанням може приносити свій килимок і/або інший інвентар. Такі речі Клієнта не можуть бути залишені на зберігання в Студії без попередньої домовленості і згоди адміністратора Студії.

2.10. Клієнт, погоджуючись з цими Правилами, зобов'язується під час занять виконувати всі вказівки інструктора/тренера.

2.11. Після закінчення заняття Клієнт повинен самостійно скласти обладнання для заняття в спеціально відведене для цього місце.

2.12. Групові заняття в Студії проводяться відповідно до розкладу. Виконавець вправі в будь-який момент вносити зміни в розклад групових занять і здійснювати заміну заявленого в розкладі інструктора/тренера.

2.13. Тривалість заняття - 1 година 15 хвилин / 1 година 30 хвилин згідно з Розкладом.

2.14. Всі зміни якнайшвидше доводяться до відома Клієнтів шляхом розміщення на інформаційному стенді в приміщенні Студії, на рецепції Студії, та/або на Інтернет-сайті Студії.

2.15. Клієнт зобов'язаний дбайливо ставитися до майна Студії, не допускати його навмисного або випадкового псування.

3. ОПЛАТА

3.1. Відвідування занять в Студії можливе лише після повної оплати заняття або за подарунковим сертифікатом.

3.2. Оплата занять проводиться згідно Прайс-листа, розміщеного на інформаційному стенді в приміщенні Студії, та/або на Інтернет-сайті Студії.

3.3. При наявності відповідних умов Виконавець має право надати Клієнту послуги з занять йогою з інструктором/тренером індивідуально або в міні-групах (2-3 особи).

3.4. Клієнт або будь-яка інша особа можуть придбати подарунковий сертифікат на будь-яку послугу, що надається Виконавцем.

3.5. У разі відмови Клієнта від участі в груповому занятті або занятті в міні-групі з ініціативи Клієнта незалежно від причини такої відмови, сплачена ним вартість заняття не повертається, а послуга вважається наданою в повному обсязі.

3.6. Оплата занять та інших послуг, що надаються Виконавцем, проводиться адміністратору Студії або через Інтернет-сайт Виконавця.

3.7. До оплати приймаються готівкові грошові кошти, а також банківські картки платіжних систем: Visa, MasterCard (за умови коректної роботи системи еквайрингу, в іншому випадку до оплати приймаються тільки готівкові грошові кошти).

3.8. Участь у семінарах, лекціях, додаткових заняттях і програмах у вартість абонемента не входить і оплачується окремо.

3.9. Всі абонементи та разові заняття оплачуються згідно Прайс-листа після заповнення реєстраційної анкети та до початку занять. Абонементи активуються у день першого відвідування заняття або автоматично через 14 днів з дня оплати.

3.10. Строк дії абонементу визначається у Прайс-Листі залежно від виду такого абонементу та не продовжується.

3.11. Строк дії подарункового сертифікату – 3 місяці.

4. ЗАПИС НА ЗАНЯТТЯ ТА СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ

4.1. Відвідування занять в Студії здійснюється як за попереднім записом (не пізніше ніж за 12 годин) до початку заняття, що здійснюється через адміністратора Студії по телефону, вказаному на сайті, або за допомогою онлайн-запису, так і без попереднього запису (в даному випадку відвідування занять можливо тільки при наявності вільних місць в залі).

4.2. Клієнт має право прийти на заняття відповідно до розкладу без попереднього запису. В цьому випадку Виконавець не може гарантувати відвідування ним обраного заняття. Допуск Клієнта до заняття проводиться тільки при наявності вільних місць в групі.

4.3. Скасування запису на заняття проводиться шляхом телефонного дзвінка адміністратору Студії або шляхом направлення відповідного повідомлення в спеціалізованому додатку або через програму онлайн-запису за 3 години до початку заняття (за наявності).

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрачені або зниклі речі. Для отримання інформації щодо забутих/залишених речей необхідно звернутися до адміністратора Студії.

5.2. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за можливі нещасні випадки, що сталися на території Студії, які є наслідком їх особистої необережності, недбалості або необачності, як під час занять, так і під час перебування в приміщенні Студії.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку доповнювати та змінювати ці Правила. Нові Правила вступають в силу і підлягають дотриманню Клієнтом з моменту їх розміщення на інформаційному стенді в приміщенні Студії, на рецепції Студії та/або на Інтернет-сайті.

Додаток N 2 до Договору публічної оферти

про надання спортивно-оздоровчих послуг

від 01.12.2020 року

Правила техніки безпеки Студії

Редакція від 01.12.2020 року

З метою створення безпечних і комфортних умов для занять, просимо Клієнтів уважно ознайомитися з даними Правилами і дотримуватися їх.

1.1. Клієнт зобов'язаний самостійно і своєчасно турбуватися про стан свого здоров'я з метою забезпечення особистої безпеки, та, зокрема, задля безпечного отримання послуг Виконавця, шляхом проведення необхідних медичних діагностичних заходів для виявлення і лікувальних заходів для повного усунення будь-яких протипоказань і обмежень щодо занять усіма видами йоги, а також отримання всіх інших видів послуг, що надаються Виконавцем.

1.2. Перед заняттями Клієнту рекомендовано проконсультуватися з лікарем про наявність/відсутність у нього протипоказань для занять йогою та/або іншими видами спортивно-оздоровчих послуг, що надаються Виконавцем.

1.3. При заповненні реєстраційної анкети Клієнт повинен вказати про наявність у нього будь-яких можливих протипоказань для занять йогою та/або іншими видами спортивно-оздоровчих послуг, що надаються Виконавцем, та повідомити про них інструктора/тренера.

1.4. Для уникнення травм Клієнт повинен відвідувати заняття у групах, які за рекомендацією інструктора/тренера відповідають його рівню підготовки, або займатись з інструктором/тренером індивідуально.

1.5. Усі вправи необхідно виконувати обережно, виключно так, як показав і пояснив інструктор/тренер Студії перед початком їх виконання. Клієнт повинен точно виконувати вказівки інструктора/тренера Студії.

1.6. Розпочинати виконувати вправи можливо тільки після ілюстрації їх виконання інструктором/тренером Студії. Забороняється поспішати, здійснювати різкі рухи; вправи необхідно виконувати обережно і точно так, як показав інструктор/тренер Студії.

1.7. У асанах (позах) категорично не допускаються больові відчуття. Особливо небезпечними є болі в колінах, попереку, шиї, хребті. Приймати позу і виходити із неї необхідно плавно, не допускаючи різких рухів.

1.8. Якщо Клієнт відчув біль або перенапруження, йому необхідно знизити навантаження або змінити положення так, щоб болю не було.

1.9. Якщо біль повторюється або не проходить, Клієнт повинен подати знак інструктору/тренеру Студії і, коли він (вона) підійде, повідомити про проблему.

1.10. Клієнту забороняється просити інших осіб, окрім інструктора/тренера, допомогти йому прийняти ту чи іншу асану (позу) або «підстрахувати» його: це дуже небезпечно.

1.11. Клієнт повинен використовувати тільки ті пропси (спеціальне обладнання), які йому дозволив і порадив інструктор/тренер, що проводить заняття.

1.12. На заняттях кожен Клієнт зобов’язаний дотримуватись повної тиші. Не можна розмовляти: з іншими практикуючими, по телефону, або з інструктором/тренером Студії.

1.13. Клієнту забороняється поправляти асани (пози) інших осіб, давати їм поради, навіть якщо йому здається, що вони припускаються помилок. Забороняється допомагати іншим практикуючим під час виконання вправ, торкатися до інших людей на занятті, навіть якщо це близькі друзі або родичі Клієнта.

1.14. Знаходитись території зон, призначених для занять дозволяється тільки в присутності інструктора/тренера у встановлений час їх роботи.

1.15. Для занять йогою або іншим видом спортивно-оздоровчих послуг, що надаються Виконавцем, підходить будь-який зручний одяг, що дає максимальну свободу руху. Займатися рекомендується босоніж або, у випадку занять йогою, в спеціальних шкарпетках для йоги.

1.16. Не можна наносити лосьйони, креми, масла на тіло менш ніж за 24 (двадцять чотири) години до заняття.

1.17. Забороняється триматися за металеві частини кріплення гамака. Забороняється засовувати пальці в кріплення гамака. Це може призвести до пошкодження рук, пальців таабо падіння.

1.18. При порушенні 2 (два) і більше рази цих Правил, Студія може застосувати до Клієнта штрафні санкції, визначені в Прайс-Листі та/або залежно від тяжкості порушень розірвати з ним Договір без повернення сплачених Клієнтом коштів.

1.19. Студія не несе відповідальності перед Клієнтом за потенційно можливі нещасні випадки, що сталися на території Студії, які є наслідком необережності, недбалості та/або необачності Клієнта.

Договір публічної оферти про надання послуг з тимчасового користування Студією

м. Київ

«01» грудня 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "РАЙС ЙОГА СПЕЙС", Код ЄДРПО 42936549 (надалі - «Виконавець»), що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України, на підставі ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу споживачів - кожному, хто до нього звернеться, укласти цей Договір про надання послуг з тимчасового користування (суборенди) Студією (надалі – «Договір»), на нижченаведених умовах.

У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Акцепт – повна та безумовна відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти Договір (Оферта), про її прийняття. Моментом Акцепту вважається:

1) Момент звернення Клієнта щодо бронювання Студії шляхом електронного листування, телефонної комунікації або на Інтернет-сайті Виконавця;

2) Момент заповнення реєстраційної анкети на Інтернет-сайті або у Студії;

3) Момент оплати вартості послуг тимчасового користування Студією;

4) Момент фактичного використання Послуг.

1. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що будь-який з таких моментів, залежно від того, який із них настав раніше, буде розцінюватися Виконавцем як згода з усіма умовами Договору з відповідного моменту часу.

Гості Студії усі особи, крім Клієнта та працівників Виконавця/осіб, залучених Виконавцем.

Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, період прийняття якої не обмежений, розміщена, зокрема, але не виключно, на інформаційному стенді Студії та/або Інтернет-сайті Виконавця за посиланням www.riseyoga.space, адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти Договір про надання послуг з тимчасового користування Студією або її окремими залами для надання спортивно-оздоровчих послуг, зокрема проведення занять з різних видів йоги, стретчингу, а також інших видів спортивно-оздоровчих послуг, чи проведення заходів, або для інших цілей на розсуд Виконавця, в рамках графіку,визначеного Виконавцем та на визначених Договором умовах (далі – «Послуги»),.

Клієнт - правоздатна та дієздатна фізична особа, яка акцептувала Оферту і зобов'язується дотримуватись її умов.

Студія - спеціально обладнане для надання спортивно-оздоровчих та суміжних з послуг нежитлове приміщення, що належить Виконавцеві на праві користування , розміщене за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, бізнес центр “VECTOR”, з окремими залами, кожна з яких окремо може виступати предметом цього Договору. У разі тимчасового користування Клієнтом однією із зал Студії, під Студією розуміється відповідна зала Студії.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати, а Клієнт зобов'язується прийняти у тимчасове користування (суборенду) Студію для надання комплексу спортивно-оздоровчих та суміжних послуг (зокрема проведення занять з йоги, стретчингу, пілетесу, та інше), проведення заходів або для інших цілей на розсуд Виконавця у дату та час та протягом строку, погодженого Сторонами шляхом комунікації (надалі - "Послуги").

Послуги передбачають надання Клієнтові права тимчасового користування Студією, в тому числі користування спортивним обладнанням (знаряддям, інвентарем), право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (душовими кімнатами (за наявності), кімнатами для переодягання). Клієнт зобов'язаний повідомити про цілі тимчасового користування Студією до фактичного користування Послугою. У випадку якщо Клієнт не повідомив про такі цілі і такі цілі були виявлені Виконавцем, як такі, що суперечать цілям, для яких Студія може надаватися в тимчасове користування, Виконавець має право відмінити надання Послуг без повернення коштів, сплачених Клієнтом за Послуги.

1.2. Виконавець може відмовити у наданні Послуги, якщо цілі, для яких Студія планується в тимчасове користування Клієнтом, не відповідають цілям, для яких призначена Студія, зокрема у разі якщо Студія планується до використання для надання спортивно-оздоровчих послуг, для яких вона не призначена та не має відповідного обладнання і т.д. Така відмова не буде порушенням умов Оферти зі сторони Виконавця.

1.3. Виконавець може відмовити у наданні Послуг, якщо Студія не є доступною для використання у час, визначений Клієнтом. Така відмова відповідає умовам цієї Оферти.

1.4. Клієнт та Виконавець в цьому Договорі надалі іменуються як «Сторони».

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Послуги з тимчасового користування Студією або її окремими залами надаються погодинно за ціною, згідно діючого на дату надання Послуг тарифу у Прайс-листі Виконавця. У вартість години Послуг входять безпосередньо послуги тимчасового користування Студією, освітленням приміщення, місцем для переодягання та душевими кімнатами (за наявності).

2.2. Студія надається в тимчасове користування на погодинній основі за умови попереднього бронювання з використанням засобів комунікації: телефон, Інтернет, тощо. Дата, час та тривалість користування Студією, визначається Сторонами спільно шляхом комунікації у будь-який зручний для обох Сторін спосіб.

2.3. Під час відвідування Студії Виконавець може надати Клієнтові Реєстраційну анкету для заповнення з метою внесення його данних да бази клієнтів Виконавця.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту. Момент Акцепту визначений вище в положеннях цього Договору. Акцептування Договору здійснюється конклюдентними діями Клієнта та не вимагає надання письмової згоди Клієнта на умови Договору.

2.5. Початком користування Студією вважається початок перебігу заброньованого часу. У разі запізнення Клієнта, заброньований час не продовжується.

2.6. Якщо Клієнт спізнюється більш ніж на 30 хвилин і не попередив про це Виконавця, вважається, що Клієнт не з'явився. У разі виникнення випадку, передбаченого цим пунктом, Виконавець залишає за собою право припинити надання Послуг такому Клієнту, що не буде порушенням Договору. Якщо у такому випадку кошти за користування Стідією були сплачені, вони не підлягають поверненню.

2.7. У разі неможливості Клієнта прибути в Студію в призначений час, він має повідомити про таку неможливість Виконавця за 3 (три) години. У разі невиконання правила, передбаченого цим пунктом, Виконавець залишає за собою право у майбутньому припинити надання Послуг такому Клієнту, що не буде порушенням Договору.

2.8. Клієнт здійснює оплату за тимчасове користування Студією шляхом передплати. Оплата може бути здійснена у готівковій або безготівковій формі. Оплата здійснюється відповідно до вартості Послуг, що встановлена у Прайс-листі.

2.9. Після закінчення занять всі Гості Студії повинні покинути приміщення. Студія повинна бути передана Виконавцю в тому ж вигляді, що і до суборенди. Клієнт, що є стороною цього Договору, залишається в Студії до завершення її перевірки та прийняття Виконавцем/його представником.

2.10. Клієнт не має права тимчасово використовувати Студію довше оплаченого часу. Не вважається затримкою перебування Клієнта або Гостей Студії у місці для переодягання або душевій кімнаті. У разі порушення Клієнтом умов цього пункту, Виконавець має право вимагати від Клієнта оплати повної наступної години тимчасового користування та/або припинити надання Послуг такому Клієнтові, що не буде порушенням цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1 надавати послуги з тимчасового користування Студією у порядку та відповідно до умов цього Договору;

3.1.2 забронювати за Клієнтом тимчасове користування Студією у конкретну дату, час та на тривалість відповідно до домовленості між Сторонами;

3.1.3 забезпечити Клієнта, Гостей Студії спеціально обладнаним дзеркалами та освітленням приміщенням, а також місцем для переодягання.

3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1. самостійно обирати дату, час та тривалість тимчасового користування Студією за умови їх попреденього бронювання з Виконавцем та за попереднім погодженням з Виконавцем;

3.2.2. в повному обсязі оплачувати Послуги на умовах, встановлених цим Договором;

3.2.3. дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання Послуг;

3.2.4. користуватися Студією у межах оплаченого часу;

3.2.5. після завершення отримання послуг тимчасового користування повернути Виконавцеві Студію в тому ж стані, в якому вона була отримана від Виконавця;

3.2.6. відшкодувати пошкодження, які були завдані Студії під час тимчасвого користування Клієнтом та/або Гостями Студії за яких відповідає Клієнт. Вважається, що Клієнт відповідає за всіх Гостей Студії, які були ним запрошені до Студії;

3.2.7. завчасно (не пізніше ніж за 3 години) до початку настання заброньованого часу тимчасового користування Студією повідомити про відміну бронювання.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1.відмовити в наданні Послуг/припинити надання Послуг, у випадках, визначених Договором;

3.3.2.відмовити в наданні Послуг/припинити надання Послуг у разі наявності/виникнення обставин, що загрожують/можуть загрожувати життю і здоров'ю Клієнта та/або Гостей Студії.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1.отримувати належним чином надані Послуги у порядку та відповідно до умов цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їх уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

4.3. За псування, пошкодження приміщень Студії чи її складових частин, а також майна, що знаходиться в Студії (меблів, спортивного інвентаря тощо), Клієнт несе повну матеріальну відповідальність і відшкодовує збитки в розмірі ринкової вартості об'єкта, який він або Гості Студії, запрошені Клієнтом, пошкодила чи знищили.

4.4. Виконавець не несе відповідальність за якість послуг, що надаються Клієнтом.

4.5. Виконавець не несе відповідальність за життя і здоров’я Клієнта, а також за життя та здоров'я Гостей Студії під час тимчасового користування Студією Клієнтом, а також під час виконання зобов’язань за цим Договором. Така відповідальність покладається на Клієнта.

4.6. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцеві внаслідок псування Студії, та/або завдану Гостям Студії внаслідок псування їх майна.

4.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта та Гостей Студії діями третіх осіб або діями самого Клієнта або Гостей Студії.

4.8. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є працівниками або особами, залученими Виконавцем до надання Послуг, в тому числі, але не виключно, осіб, які є власниками будівлі, в якій розташована Студія, що призвели до негативних наслідків.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за речі залишені без нагляду, на території студії Клієнтом або Гостями Студії.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

5.1. Оферта діє безстроково. Цей Договір для Клієнта набуває чинності з моменту його Акцепту Клієнтом.

5.2. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Клієнта, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець надав їх належним чином та в повному обсязі. Сума коштів за фактично ненадані Послуги поверненню не підлягає.

5.3. Виконавець має право достроково припинити цей Договір або відмовитися від його укладення з Клієнтом у випадках, визначених цим Договором.

6. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

6.1. Цей Договір публічної оферти про надання послуг тимчасового користування Студією складено українською мовою.

6.2. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаний таким, що не відповідає інтересам обох Сторін.

6.3. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Оферті.

6.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

6.5. Клієнт усвідомлює та заявляє, що укладенням цього Договору (акцептуванням цієї Оферти) він підтверджує, що: а) свідомо погоджується на всі умови Договору; б) ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю або здоров'ю запрошених ним Гостей Студії, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень).

6.6. Клієнт не заперечує проти використання і обробки його персональних даних виключно для виконання умов цього Договору. Також Клієнт дає свою згоду на передачу його персональних даних третій особі виключно в рамках чинного на момент передачі Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних і ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.7. З метою забезпечення безпеки на території Студії, Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеозйомки приміщень Студії за його присутності (крім душових кімнат, туалету та кімнат для переодягання).

6.8. Сторони домовились, що надання Послуг за цим Договором (повністю або частково) може здійснюватись іноземними мовами, зокрема, але не виключно, російською мовою. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

6.9. Цей Договір складений при вільному волевиявлені Сторін та повному розумінні Сторонами значення своїх дій та умов Договору.

6.10. Усі можливі додатки до Договору є невід'ємною його частиною та мають рівну з цим Договором юридичну силу.

6.11. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЙС ЙОГА СПЕЙС»

ERROR
The following fields should be filled:- Name - Email - Your Message